Articoli & interventiEvidenza

Thiesi, S’annu de s’attaccu, li Savoia e 25 patrioti

L’archibusadda di masthr’Anghelu! Su patriotu sardu a sos feudatarios. Di Fabritziu Dettori

L’archibusadda di masthr’Anghelu, un modu di dì ki s’intindia puru in Sassari cu’ l’innommu di “Agniru”, tzi portha a li tempi di la riburuzioni antipiemuntesa e antifeudari di lu trienniu di lu 1793-1796, ma ki s’isthirrisi fintza a lu 1812.

I l’ipitzifiggu kissu modu di dì è un riferimentu a una pagina patriotica sutzessa a Thiesi i lu 1800. Finalmente su pobulu s’abizat ki est in cadena (Francesco Ignazio Mannu, Su patriotu sardu a sos feudatarios) e d’assé isciabu di un regimi miritari terrorristhiggu. Era avveru una kisthioni di vidda o di morthi.

Kissi Savoia ki abà in Sardhigna ani in tituru carreri e piatzi, so li matessi ki l’antenaddi nosthri abaristhiani dedicaddu soru a la merdha o a la bassa. E erani Carlo Felice, viceré fraddeddu di lu re Carlo Emanuele lu di IV, e l’althru fraddeddu Benedetto Maria Placido di Savoia conte di Moriana, gubinnadori di Sassari, e tutta custha razza de bastardos.

La pobara jenti nosthra era aprittadda da li tassi ki dubiani di pagà a li feudatari, e più ni pagabani e più kissi suivari ni vuriani. Ma unu, abisumeu lu più mancanti, era kissu Don Antonio Manca Amat duca di l’Asinara. Contru a la rapina di kisthu feudatariu lu poburu di Thiesi lu 24 di cabidannu, daboi di una notti di prutesta sottu a la casa di lu sindaggu indì si tzirriesi “A morthi lu duca!”, ischribisi un documentu ki dizia ki mancu più un francu saristhia isthaddu pagaddu a kissu duca. Una detzisioni seria, puriticamenti atribidda e curaggiosa. La jenti lu sabia ki no era buglia e ki umbè di sangu abaristhia manciaddu kissa bidda. Ma a terra sa prepotentzia e declaradda est jà sa gherra era i l’animu sardhu.

Kissu documentu lu mandesini a lu viceré. Abaremmu a vidé cumenti abarà a ripundì kissu Savoia. Ca ipirantzi pudiani abé parò li tiesini si pogghi anni primma, lu 16 di lampada 1796, Thiesi, ki no aribia a 2000 cristhiani, era isthadda custhretta cu’ la fotza di 2500 suldhaddi a fimmà fidilthai a lu re? In kissa dì calche patriotu cun curaggiu afruntesi kissa truppa, cumenti Francesco Nurlinu ki cumbattendi è ‘sthaddu morthu a 18 anni.

Intantu Giovanni Maria Schintu, un isthudianti di Bessude ki isthudiaba a l’unibessiddai di Sassari, abia mandaddu una lettara a lu tziu preddi, e a althri, ischribendi ki era juntu a sabé ki lu conte di Moriana era orghanizendi in sigretu una gherra contr’a Thiesi pa lu 6 di cabidannu. Era un’atzioni punitiba pa kissu documentu e pa assé anti isthitutziunari. Ma li tiesini no erani a la sora. A dalli amparu v’era Banari, Bessude, Cheremule, Borutta. Cu’ l’ulthimi tre l’unioni era isthabiridda, olthri ki da un comuni sensu patrioticu, puru da un pattu puritiggu antifeudari di tzinc’anni primma, e ki lu Gionale di Sardegna, di lu 10 di naddari 1795, difinisi “Uno de’ più interessanti monumenti della Storia Sarda dell’epoca presente”. Lu manifesthu di “L’Achille della sarda liberazione” abia rasgioni: “I piemontesi sono tutti inimici dei Sardi, secondando in ciò la inimicizia ministeriale”. E infatti Placido Benedetto desi lu cumandu di disthruggì Thiesi a Antonio Grondona, unu di li criminari legari ki i lu 1796 punisi a foggu e a sangu lu paesi di Bono.

La gherra contru a Thiesi, difesu da 800 ommini, ischumintzesi tra li setti e l’ottu di manzanu. In kissu attrupogliu d’ipari e tzikirri, masthr’Anghelu pigliesi bè la miria cu’ ischibusu: la balla soia pigliesi a kissu Grondona a l’ipadda fendiru caggì di cabaddu. Si puru no era ridisciddu a ammatzallu, kissa archibusadda intresi i lu modu di dì di la linga nosthra. La gherra finisi a carasori, candu la teppaglia k’intresi i li casi a furà e a purthà l’inferru si n’andesi. Punisini foggu a dizottu casi. Li femmini, candu si l’abiani visthi soru ke addanantzi, cumbattisini affruntendi l’innimigghi cu’ l’ipidi cumenti fussiani ipadi. La manu aimadda di li Savoia, fatta di 1500 suldhaddi e bandiddi, jumpiddi di dugna loggu cu’ la prumissa di l’ammnisthia, ammatzesi in cumbattimentu 16 patrioti. L’innommi d’eddi, pigliaddi da Thiesi Villa antifeudale di Gavino Palmas, ed. Fossataro 1974, so:
Francesco Antonio Dore di 30 anni
Leonardo Iddoccu di 50 anni
Antonio Pinna di 36 anni
Giovanni Maria Pinna di 30 anni
Antonio Uneddu di 50 anni
Lorenzo Chighine di 25 anni
Filippo Dore di 40 anni
Giovanni Chighine di 28 anni
Giovanni Giacomo Nurra di 30 anni
Salvatore Pinna di 20 anni
Giovanni Nicolò Piredda di 35 anni
Stefania Achene di 70 anni
Giacomo Ferru di 60 anni
Bachisio Seddaiu di 25 anni
Antonio Serra
Giovanni Maria Pinna (omonimu di G. M. P.)

Tutti li tiesini erani presi, ma no si pudia arristhà un paesi intreu. Tandu Carlo Felice e Placido Benedetto fesini cumenti l’animu antisardhu d’eddi li cumandaba: ammatzà pa fà esenpiu. La cundanna a morthi pa li «Capi del movimento di resistenza» erani sedizi, ma ridiscisini a ammatzesini nobi, cu’ l’esenpiu di lu cabbu fikiddu i l’impiccu, lu coipu brusgiaddu e la kisgina d’eddi ifrabinadda i l’aria:
Giovanni Chessa Alivesi
Giacomo Francesco Carta di Banari
Antonio Gavino Sanna
Michele Scanu
Antonio Maria Schintu
Giacomo Matteo Serra
Giacomo Sole
Giacomo Vargiu
Giovanni Battista Nurra Zamburru

L’althri dibintesini “bandiddi”. Althri ancora finisini cundannaddi a la garera a vidda, e li più “furthunaddi” a vint’anni e a dezi.

Li fatti di Thiesi dibintesi pa li Savoia un affari mannu akì a li cundannaddi cunfischesini tutti li beni ki abiani, cumenti tarreni, casi, vigni, animari, pa un varori cumpresibu di “8.458,99 Lire sarde”. Lu bottinu di gherra era isthaddu inveci di “cinquantamila e più scudi”. Daboi di kissa repressioni Thiesi pa calch’annu è isthaddu guasi di lu tuttu abbaudunaddu. Ma althru sangu sardhu fesini li Savoia in Sardhigna.

“L’archibusadda di masthr’Anghelu”, à maneri dibessi d’assé ipricaddu: Pritzisu ke l’archibusadda di masthr’Anghelu; Lesthru ke l’archibusadda di masthr’Anghelu; Bonu ke l’archibusadda di masthr’Anghelu. Modi di ki no debini andà pessi, akì fintz’a candu abarani a assé ditti abarani a ammintà una dì di curaggiu ki, oggi cument’e tandu, fazi esenpiu e onori a tutti li sardhi.

Li foto so di lu murale pintaddu cun “Amore e tristezza” da Liliana Canu i lu 1984 a Bono.

Fabritziu Dettori

Tags

Articoli collegati

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: