Articoli & interventiEvidenza

Sa die de sa Sardigna, l’isthoria di l’opposizioni

Isthituidda lu 14 di cabidannu 1993 da la Regioni, ammenta lu 28 di abriri 1794, candu lu poburu sardhu tzi bugghhesi a fóra l’udiaddi piemontesi. Di Fabritziu Dettori

Sa die de sa Sardigna è una festha ki onora li patrioti sardhi ki ani cumbattuddu pa la libarthai di la Sardhigna.

Isthituidda lu 14 di cabidannu 1993 da la Regioni, ammenta lu 28 di abriri 1794, candu lu poburu sardhu tzi bugghhesi a fóra di la Sardhigna l’udiaddi piemontesi. In nivra jà da lu 1720, candu l’Austhria li cunsignesi l’Isura pa l’ecuiribri puritici di l’Europa.

I l’isthoria nosthra abemmu auddu securi di anzeni udiaddi, da candu pirdhisimi l’indipendentzia, i lu 1409, e puru candu l’abiami, ghirrendi contr’a li caddarani-aragunesi cun “Morgen sos catalanos!”. La suvraniddai l’abemmu tenta i l’epopea nuragica e in kissa di li cuattru regni di Torres, Gaddura, Calaris, Aiburia. E è cu’ l’ulthimu ki tutti li sardhi ani gusaddu di la libarthai pa più 500anni. Sottu a la ghia di la bandera di l’Aiburu Verdhi, cun Marianu IV, Ugoni III, e Eleonora, l’Aiburia isthirrisi li lacani soi, francu ki di L’Ariera e Cagliari, a tutta la Sardhigna. L’indipendentzia è da sempri lu sognu di tutti li sardhi, di li ki ani jumpiddu la libarthai jà i lu tzaibeddu e i lu cori, di li ki no timmini di pigliassi la ripunsabiriddai d’assé padroni in casa d’eddi. Digussì era lu cabbu di li patrioti di lu 1794 ki pa poggu no ridiscisini a riarizà kissu prugettu.

E pa «Custa Patria nostra», cantaba S’Innu ischrittu da Francesco Ignazio Mannu, ani cumbattuddu e tanti so isthaddi morthi: «S’Isula hat arruinaddu/ custa razza de bastardos./Sos privilegios sardos/ issos nos hana leadu,/ dae sos archivios furadu/ nos hana sas mezzus pezzas/et che ischritturas bezzas/las hana fatta bruiare».

Brusgesini la mimoria isthorica, guasi cumenti sutzedi abà. Accò, tandu, l’impurthantzia di la festha de Sa Die: cerebralla vo dì bogganni a pizu l’isthoria di l’opposizioni, e l’identiddai comuni d’assé nazioni. “Nazione”, un susthantibu abà censuraddu si rifiriddu a la Sardhigna, ma ki tandu era impriaddu akì era forthi la cussentzia d’assé dibessi da l’althri poburi. Li piemuntesi parò no erani soru un’althra nazioni, erani una «Razza de bastardos», ki duminaba l’Isura in un regimi miritari razistha espricitu. La jenti nosthra era isciaba e «Trabagliade trabagliade/ o poveros de sas biddas,/pro mantenner’ in tzittade,/tantos caddos de istalla./ A bois lassant sa palla/ issos regolin’su ranu,/ et pensant sero e manzanu/ solamente a ingrassare». E trabagliaba da lu kintari a lu carassori pa mantinì a kiss’ischosthigghi, e li feudatari d’eddi: «Su segnor feudatariu/ a sa undighi si pesat./ dae su lettu a sa mesa,/ dae sa mesa a su giogu./ Et pustis pro disaogu andat a cicisbeare; /giompidu a iscurigare/ teatru, ballu, allegria». E si faziani beffa di li sardhi cantendiri: «Tirilì tirilì crepino i sardi noi piemontesi restiamo qui! Tirilà tirilà, crepino i sardi noi piemontesi restiamo qua!».

La riburutzioni antipiemuntesa è guasi ippuntanea. Era orghanizadda, infatti, pa lu 4 di lu mesi di maggiu in occasioni di la turradda a Cagliari da Pula di Sant’Efisiu. L’antitzipesini akì lu viceré, Vicenzo Balbiano, fesi arristhà dui patrioti, l’avvucaddu Vincenzo Cabras e Bernardo Pintor. Ridiscisi a fuggì lu fraddeddu di kisthu, Efisio, ki abarà a tradì la causa sardha dibintendi un antipatrioticu sanghinariu. Li sardhi, a Cagliari, e daboi in tutta la Sardhigna, arristhesini tutti li piemuntesi, ipezia li funtziunari e lu viceré, e tzi li bugghesini a fóra imbarchendiziri in Itaria. Un fattu ki fesi nutitzia in tutta l’Europa.

«Issos de custa terra k’ana bogadu miliones: benian kena calzones e si n’handainat gallonaddos», eppuru li riburutziunari antipiemuntesi li laghesini andà cun tantu di onori e cun tutta la rikezia ki s’abiani fattu furendi e ifruttendi in modu disumanu lu poburu sardhu. Mancu un francu li cunfischesini, e mancu un’ischabanadda si pigliesini. Una riburuzioni ischumintzadda a coipi di fusiri, cun morthi e firiddi, ki s’ivirupesi in un modu avveru singurari. Lu piazeri d’assé isthaddi rippittaddi, e di no assé isthaddi ischabitzaddi, no abarà a assé turraddu a li sardhi.

Pa un poggu la Sardhigna isthesi kena padronu, lu tempu di tzincu mesi, ma candu a lu gubennu sardhu pigliesini lu puteri li reatziunari, Vittorio Amedeo III mandesi un althru viceré. Kisthu Vittoriu, era lu ki pogghi mesi primma di “Sa die de s’Acciappa”, no abia atzittaddu li tzincu prigonti ki una deregatzioni sardha l’abia prisintaddu a Torinu:

  1. Cunvucazioni di li Stamenti (Parlamentu); 2. Cuifemma di li pribireggi di lu clero e a li baroni feudatari; 3. Incarigghi di l’impieghi tzibiri e miritari di l’Isura escrusivamenti a li «Nazionali sardi», francu ki di la carica di viceré; 4.Isthituzioni a Torinu di un ministheriu pa l’affari sardhi; 5. Isthituzioni a Cagliari di un Cunsigliu d’Isthaddu pa assisthì lu viceré.

Una illusioni, kissa d’abé, cun kissi prigonti, un “risarcimentu” a lu sacrifitziu ki fesini li sardhi a difindì un territoriu di lu regnu, la Sardhigna, da la cunkistha frantzesa di l’annu primma.

A kissa negazioni Gerolamo Pitzolo, a capu di kissa deregatzioni, daboi morthu pa tradimentu, urdhinesi a lu parthiddu patrioticu di buggatzi a fóra li piemontesi. La vindetta di kiss’anzeni pa kissa Die, abarà a assé longa e insasthanadda arumancu fintza a lu 1812 cu’ la “Rivolta di Palabanda” di Cagliari. Si a kissi tempi la puritica reppressiba piemuntesa fikia li cabbi di li patrioti i li pike, o l’insarraba in gabbia a l’intradda di li tziddai, pa arriggì l’aipirazioni di libarthai di lu poburu sardhu, oggi è più fatziri cuà kiss’isthoria. Ma Sa Die è isthitutziunari, e legittima l’apricazioni di lu dirittu di li pitzinni d’ischora a cunniscì kissa riburuzioni. Kistha festha, tandu, è un sivviziu a lu frabiggu di la memoria isthorica proiettadda a lu tempu a vinì. Fintz’a abà, parò, è un’utiriddai riduzidda a sempritzi vacantza generica. E si a ischora s’impara “Bella Ciao” in virthui di lu 25 di abriri, “Festa della liberazione”, la matessi ischora no impara “L’Innu de su Patriotu sardhu” pa la festha De sa Die de sa Sardigna, puru kistha di liberazioni, ma di liberazioni sardha.

Fabritziu Dettori

Tags

Articoli collegati

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: