Articoli & interventiEvidenza

Itri 1911

La gherra a li trabagliadori sardhi: 10 morthi, 60 firiddi. Di Fabritziu Dettori

1911. Cumenti un sipariu di tiatru, l’Itaria s’abrisi a lu mondu ke bomba di prugressu. I li tzincuant’anni soi di uniddai natziunari, tutti, da lu maccu a lu saviu, s’intindisini itariani. E no fazia nudda si paghissa “libarthai” murisi ammatzaddu mezu sud Itaria pa manu di althri itariani. Cosi d’eddi. Fattu è ki lu “Giubileo della patria” in kiss’annu ischumpassaba tutti li maranni passaddi in un tripudiu di banderi tricururi. Tempi nobi s’erani acciarendi. Era l’annu di la gherra in Libia; di l’Accademia di la Crusca ki fazia tzent’anni; di la “Milano films” ki fesi lu primma film veru e propiu in Europa. Ma sobratuttu era l’annu di la “Belva di Torinu”, la Fiat S76, una makina di 290 CV ki fazia 200 km/h (mancu li treni nosthri d’abà) e ki da l’innommu dizia tuttu di l’Itaria. Era l’espresioni e lu vantu di la potentzia economica e di la moderniddai.

In kisthu cuaddru beddu v’erani eddi, li tzitadini itariani no itariani. Kissi di kiss’Isura «Costantemente un’appendice molto incerta d’Italia», cumenti susthinia Camillo Benso conte di Cavour, e althri, di la Sardhigna. E cassà cumenti tutti kissi nutitzii erani mazinaddi i lu cabbu di li sardhi, e ca ischumbattu faziani a vidé la terra d’eddi, furadda di tuttu e lagadda a miseria, e sempri cun un paddronu anzenu a cumandalla. “Ma la Sardegna è in Italia?” si priguntaba Eduardo Cimbali pa cumenti era runtziadda da l’isthituzioni.

L’Itaria si prisintesi a li sardhi cu’ la risaredda e l’uffresi di parthecipà a kissu prugressu in terra d’edda, olthri a la lacana di la Sardhigna. V’era di trabaglià forthi parò, ma lu sardhu no timmi lu sacrifitziu e no timmi di pigiassi. Pa la famiria s’ipacca l’ischina, ma no s’arrendi. Lu ki era pruposthu a eddi era di frabiggà una purradda di lu drettu di ferruvia Roma-Napuri. Un’obara titanica.

Cu’ l’innummaru 10 di Ichnusa di lu 1986 lu prufissori Tonino Budruni, fazia sabé di l’isthragu di dezi operai sardhi. Isthoria fintza a kissu mamentu tenta cuadda da kissa uffitziari. Mancu Antonio Gramsci la funtumesi mai, si puru lu matessi fraddeddu Gennaro Gramsci si desi cuiddaddu a orghanizà un comitziu di prutestha di lu proretariaddu sardhu contr’a kissa «Orrenda carneficina». Gratzie a l’avvucaddu Salvotore Cherchi ki fesi un ischudrognu in loco pa la “Camera del lavoro”, e lu gionnaristha Claudio Demartis di La Nuova Sardegna, oggi sabemmu umbè di kissi fatti grabi.

Itri è un paesi itarianu ki oggi isthazi i la prubintzia di Latina, ma tandu etra in prubintzia di Napuri, i la ki era ciamadda “Terra di lavoro”. Pa tanti sardhi intindì l’innommu di kisthu loggu dazia un significaddu impurthanti abisumeu, e di siguru ralligraba l’ipirantzia di una vidda migliori di la ki faziani in Sardhigna, terra guasi eternamenti curunia. “Di lavoro”, cassà canti volthi kissa paraura si ripitesi i lu cabbu d’eddi.

Ni pigliesini a trabaglia milli, pa lu più minadori di lu sud di la Sardhigna. Cuattruzentu di kisthi erani isthaddi apusintaddi in barraki affaccu a lu cantieri. Li ki abiani famiria pigliesini casa propiu in Itri.

Piglià a trabaglià li sardhi era pa l’imprisari itariani un aorru. La kisthioni ki ni pisabani pa appundarà li nosthri era ki «L’operaio sardo non è neppure di molto rendimento in quanto riguarda la massa di lavoro prestata, soprattutto per le condizioni fisiche depresse e in parte anche per difetto di energia. Il rendimento del lavoro sardo è circa il 60 per cento di quello continentale. […] di rivelarsi le più spiccate particolarità psicologiche, è buono d’indole, ma debole di volontà. Normalmente presenta instabilità. Vengono a provare lo scarso rendimento del lavoro sardo le differenze di salario riscontratesi nelle stesse miniere tra continentali e sardi [li “cuntinentari” pigliabani lu doppiu]. Questo perché ci troviamo di fronte ad una massa ancora primitiva». Da l’“Atti della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere della Sardegna. 1911”, indipendenti da li fatti in kisthioni. Kisthu era lu sisthema. Ma lu “sisthema” no dizia ki a Itri v’era puru una purradda di lu sarariu di dà a li “feudatari” di la camorra pa trabaglià in santa pazi.

Kissa cultura intraba parò in cuntrasthu sia cun kissa cussentzia operaia ki tandu s’era iviruppendi pa l’esercitziu di li diritti di kissa crassi sutziari, sia, e sobrattuttu, cu’ la cussentzia millenaria sardha de “s’omine”, ossia di la digniddai, ki no pudia pimmitti ki un ommu pudissia catziggà un althr’ommu. Pa la camorra kistha cultura dubia assé propiu un’anomaria, un’irregurariddai, ki no li fazia imbusciaccarà dinà.

L’itariani abiani sempri intesu fabiddà mari di li sardhi, “ratza basthardha” di laddri e bandiddi. No era diffitziri, tandu, imburumà la jenti contru a li minnanni nosthri. Kissi cunsiderazioni, di forthi dischriminazioni a ivulthadda ratzistha, ischumintzesini jà da lu tempu di l’imperialismu romanu, ma è cu’ li Savoia ki si so cunsoridaddi e isthirriddi a tutta l’Europa in tempi moderni. La bozi di li sardhi «Barbari e selvaggi» arribisi fintza in Russia, tantu ki lu sotziorugu di Odessa Giacomo Novicow i lu 1904 priguntesi ifuimmazioni propiu a lu prufissori Cimbali. La Nuova Sardegna ischribisi puru un arthicuru a propositu di kisthu fattu. Un razismu forthi, abemmu dittu, vibu fintzamenta i li tempi d’abà. Bastha a pinsà a kissu ki si virifikeggia dugna isthiu in Sardhigna matessi e ki li gionnari e li social rigisthreggiani; oppuru a kissa «Sentenza razzista» di lu 25 di ginnaggiu 2006 di kissu judizi tedeschu di lu tribunari di Bückeburg ki i lu prutzessu pa viurentzia abia cuntzessu l’atenuanti generike a un imputaddu sardhu akì pai eddu, sigumenti era sardhu, era «Etnicamenti e culturalmenti predisposthu a la viurentzia a li femmini». Pa cumprindì megliu kisthu razismu “modernu” si debi tinì contu di la forma mentis itariana antisardha ki l’isthituziunarizesi fintzamenta: «Roma, 25.8.1984. Questura di Roma. Oggetto: Richiesta elenco persone di origine sarda, residenti nel territorio del Comune. Per uso di quest’Ufficio, pregasi fornire, con cortese urgenza, l’elenco aggiornato di tutte le persone di origine sarda residenti nel territorio di codesto Comune, corredato delle rispettive composizioni familiari, vicende anagrafiche, attività lavorative e data di immigrazione. – D’ORDINE DEL QUESTORE IL DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE (Dr. Luigi DE SENA) ». Lu stampaddu maiuschuru è i lu documentu originari imprentaddu i l’innummaru di Santuaini di lu 1984 di “Il Solco”. Tutti, da li vecci a li criadduri, erani cunsidaraddi putentziari criminari. Althri ischedaturi si fesini puru in althri regioni fintz’a l’anni nubanta.

Si kisthu razismu è ‘sthaddu cussì forthi pogghi anni adabà, pudimmu immaginatzi cument’era i lu 1911, e cumenti trabagliabani apprittaddi da kissa mentariddai, e da la camorra, kissi operai sardhi in Itaria. Ma cumenti li giai nosthri no timiani di piggiassi a lu trabagliu, no timiani mancu kissa orghanizatzioni criminari. Infatti da li sardhi no vidisi mai mancu un cittu.

Una rimpidda di fà ischittì. Dugna cosa di maru ki sutzidia in Itri, la cuipa era di li sardhi: un capro espiatorio paifettu, ma no abbasthesi. La makina criminari s’orghanizesi a l’ischopu finari d’ammatzà kiss’operai, imburumendi una furria razistha insasthanadda ki La Nuova Sardegna i lu 2012 ciamesi «Xenofoba».

Lu marchuri 12 di triura era una dì caldha, fatta ancora più caldha da lu faddiggu di la tzurradda, ma, grazia a Deu, è dì di paga. E digussì s’attuppesini i la Piazza Incoronazione di kissu paesi di Itri. A candu, un itranu passa a cabaddu propriu in mezu a kiss’attrupogliu di trabagliadori atzoppendinni, appostha, a unu fendiru caggì a terra. L’operaiu si ni pisesi cun un’isciumpiaddura in cara. Ni nasci una brea, e da kistha un’affarratoriu. L’itrani ciamani li carabineri ki lesthri si tzi ischudini innantu a li sardhi puntendiri l’aimmi. Arresthani a Giovanni Cuccuru di Silanus. Li minnanni nosthri tzerchani di fà cumprindì a kissi carabineri di l’inzirriadda, ma di ripostha puntani la pisthora in cara a l’arristhaddu minatzendi d’iparallu. A kisthu puntu una deregazioni andesi a Fondi da l’avvucaddi Vincenzo Nardone e Ernesto Di Lauro, signori jà in cumbatta contr’a la camorra, pa priguntalli di difindì l’amiggu presu, e pa abè prutizioni da lu sottuprefettu di Formia. La situazioni era tari ki si dubia orghanizà subiddu cun kissi avvuccaddi lu ki era in prugramma, la custhituzioni di la Lega sindacari di lu V lotto, la gabura indì trabagliabani kisthi operai, ki propiu pa la dì fattu dubiani tinì un iscioparu e un comitziu a Itri. E abisumeu era propiu kisthu ki timiani la camorra e la ditta Spadari, printzipari di kissi trabagliadori. Ma lu pasu era luntanu, e l’animi inveci d’appazassi s’ivulthesini ancora di più in nivra e in gherra contr’a li sardhi. I la matessi piatza di calche ora primma la brea ripigliesi forthi. L’itrani erani pronti. Umbè di sardhi so inkibi. Kiddi aisitani lu signari ki jumpesi in un tiru di balla umpari a lu tzikirriu «Morte ai Sardegnoli!». Ischumintzesi digussì la «Lezione», la «Caccia ai sardi». Tuttaunora un attruppogliu di foggu, sangu e tzikirri. Fintzamenta l’autoriddai e li carabineri inzirriesini e ipparesini: «Morte ai Sardegnoli!». E in terra li primmi morthi, li primmi firiddi. Lu primma sangu sardhu in terra itariana di kisth’isthoria.

La dì fattu, la dì 13, l’operai ki erani a Fondi turresini a Itri cun la Lega sindacari fundadda in “Unione operai della Direttissima”, e pa isthà cu’ li custhrinti d’eddi, ma la sigunga dì di gherra era accosthu a ischumintzà. Kissi itariani so aimmaddi ke esercitu. Lu signari abà è la campana di la jesgia ki sona lu ribiccu a battaglia. E torra kissu murriggori di tzikirri, foggu e sangu. Ke li cani da catza si tzirchesini li sardhi in dugna loggu, fintzamenta a drentu di li casi d’eddi, lampendinni li janni pa ammatzà ca v’era drentu.

In kisthi dui dì li giai nosthri, ommini, femmini e criadduri, so isthaddi accurraddi, custhretti a cuassi i la campagna, intantu ki umbè viniani presi da la justhizia.

Un «Atto più o meno criminoso» abarà a dì a lu prutzessu l’avvucaddu Angelo De Stefano a difesa di l’itrani. Pa kissi operai, cun cussentzia di trabagliadori, nisciuna pieddai cristhiana e nisciun’amparu operaiu, nisciuna fraddilantzia proretaria da l’itariani e, a dorumannu, poggu e nudda da li connatziunari. In kissi dui dì li sardhi morthi ammatzaddi so abisumeu dezi, ma v’è ragioni di cridì ki so isthaddi umbè di più. La justhizia itariana n’abarà a riccuniscì tre. L’innummaru pritzisu nisciunu è mai juntu a sabellu akì tanti morthi so ‘sthaddi, cumenti dizini li cronaki di tandu, cuaddi e lampaddi cassà indì. E cassà canti famirii ani aisittaddu a indibadda li parenti d’eddi kena pudelli recramà. Di kissi tempi no era fatziri. Li firiddi so ‘sthaddi abisumeu una sessantina e tanti di kisthi so morthi in consiguentzia di kissi firiddi k’abiani. E tanti so isthaddi li sardhi ki la justhizia presi, e tanti althri ancora bugaddi, lincintziaddi, a fóra da kissa “Terra di lavoro” e fatti ricuiddà a fotza in Sardhigna. A tuttinuna famirii intrei, puru cun pitzinni minori e criadduri, si so auddi kena nudda, visthuddi a isthratza ke profughi in gherra, i lu viaggiu di turradda in Sardhigna. Abiani pagaddu cu’ lu sangu lu fattu d’assé sardhi.

Dui anni addaboi, i lu 1913, si tinisi lu prutzessu contr’a trentadrè itrani. Nobi so isthaddi subiddu cundanni a 30 di garera akì erani in contumacia, cumenti cumandaba lu codizi penari di tandu. Ma lu varori di lu prutzessu è tuttu i lu dibattimentu ki sighisi: dimusthrà «La legittima difesa di una folla» a lu carattere viurentu e l’inferioriddai umana di li sardhi.

I l’udienza di lu 2 di maggiu 1914 li sardhi dibentani “Il bastardo” di Fonni di lu rumanzu Cenere di Grazia Deledda: «È la storia dell’anima del popolo sardo che protende i suoi sogni di elevamento civile verso il continente, verso la patria eterna, nel cui tumulto di passioni e interessi si sente ancora lontano dalla madre patria, ancora spezzato e umiliato come un bastardo». E ancora «Da dove viene questo popolo di cui si fa interprete l’anima di una donna?». Eddu dazi la ripostha: «Viene dalle tenebre di un mondo – diventato leggendario – di grassazioni, rapine, di bardanas, di imprese brigantesche», dizesi i l’arringa fatta a libru in “La rivolta di Itri – Legittima difesa di una folla”. Vallardi editori, Napuri. Li parauri di la Deledda so «Una requisitoria contro il vecchio mondo che resiste in Sardegna».

E candu calchunu «Tesse elogio e dice che la pioggia e il sole c’è per i buoni e per i cattivi». E ki tuttu lu mondu è paesi, De Stefano aggabba, «Come se per ritenere un delinquente un individuo lo si dovesse veder delinquere tutti gli attimi della sua esistenza e per ritenerlo eroe ci dovesse ammannire un eroismo al minuto?

Come se per ritenere depravato un dato popolo si dovessero presentare depravati tutti i singoli cittadini?». Akì «Il verme di un organismo, anche un solo verme, è segno di putredine».

Li sardhi so cumenti «Il cieco nato non conosce, la luce. Il popolo sardo, dall’anima ingombra di pregiudizi e scetticismo, non la conosce ancora la luce – parini li parauri di lu Savoia Joseph de Maistre – dello spirito. Non conosce altra forza che quella dei muscoli e dei nervi. Il valore della vita lo sente e lo trova nella forza materiale, nella violenza, nella prepotenza. E se emigra, se viene nel continente, in altre regioni, dove sa o per lo meno sospetta che come sardo, come isolano, come dimenticato isolano, non è stimato, egli ricorre a tutti i mezzi violenti per infondere nel paese ospitale, col terrore, la stima e il rispetto». E lu fazini iparendi coipi di pisthora «Non un colpo, ma due, tre per volta», e tandu impreani la dinamite «Con la disinvoltura degli addomesticatori di Belve, l’hanno a portata di mano il più spaventoso mezzo di distruzione. Essi, i forti minatori della Sardegna, saprebbero far saltare in aria tutto il paese come giocattoli di carta pesta e seppellire tutti gli itrani sotto le macerie […] La dinamite per i forti sardi è il fastigio della potenza». Tuttu lu cuntrariu di lu ki dizesi la commissioni parlaimintari funtumadda. Eddu matessi si n’era ischuntzendi lu sisthaddu. Akì si era isthaddu veru, kissa «Stirpe bellicosa» abaristhia impriaddu kissa fotza pa difindissi e vindicassi. Daboi lu De Stefano ipiega akì lu poburu sardhu «Non ha risentito di nessun beneficio dai commerci, dall’industria, dalla civiltà di altre genti, perché bellicosa; perciò fiera». E tandu fazi un excursus funtumendi a Hiosto e a Ampsicora «I sardi furono i peggiori schiavi. I romani li chiamavano: pessimi sardi. Tutti i popoli trascinati in catene per le vie di Roma, dietro i carri dei trionfatori, chinavano il capo innanzi alla gagliardia e alla disciplina del civis romanus; i Sardi, no. I Sardi si uccidevano, più che servire. Pessimi schiavi!». Cuntinua cu’ l’isthoria di li duminadori, e «Unico periodo di tregua e di riposo quello del dominio savoiardo [!]. L’amministrazione, l’istruzione, le finanze sorsero a vita nuova. Ma anche in tanto fervore di vita, lo spirito bellicoso non si spegne; seguitano le imprese dei banditi; cresce la sfiducia e il disprezzo per i funzionari governativi, fino a scoppiare nel 1794 in una terribile sollevazione contro i funzionari stranieri». Era fendi riferimentu a kissa ki dibentesi Sa die de sa Sardigna, la festha natziunari sardha di lu 28 di abriri. Pa eddu l’isthoria di li sardhi è “Una stratificazione storica di aridi detriti morali”.

Nisciun’itranu è isthaddu morthu o firiddu in kissi dui dì gherra. Eppuru a lu prutzessu si dizesi ki li sardhi abiani cumparaddu (cumparaddu!) da una aimeria tutti l’aimmi, e ki l’erani prubendi pa dà attaccu a lu paesi, akì cu’ la dinamite, funtumadda fintza a ivirì, erani jà pratigghi e n’abiani umbè. Tandu «L’unica salvezza» è ammatzalli a kissi «Sardegnoli». Ingenui kissi giai nosthri ki no s’abizesini di lu ki s’era appruntendi contr’a eddi. Fattu è ki si avveru kissi trabagliadori abussiani auddu tutti kiss’aimmi, “cumparaddi”, e kissa dinamite, no soru abaristhiani ivulthaddu kissu paesi di Itri ma tutta l’Itaria. Kisthu è siguru, akì kissi di li «Virtù primitive», li «Belluini», cumet’erani ciamaddi l’antigghi nosthri, ni desini proba calche annu addaboi i la primma gherra mundiari cu’ la Brigata Sassari. Si fesini massacrà pa kissa Itaria, e dibintesini «Eroi pieni d’energia; baldi, incrollabili e stupefacenti». Abiani kisthi virthi, ma no candu rivindicabani lu matessi sarariu e diritti di li “colleghi” itariani. Abia rasgioni Francesco Masala «Nois sardos, cando semus bios, semus totu malos. S’unicu sardu bonu est su sardu mortu». Kissu prutzessu tinisi una piggia ratziari, cumenti desi proba puru l’avvucaddu Francesco Manzi. Accò cosa dizesi: «Ma egregi avversari, il delitto di razza è quello deplorato dal Niceforo, ed è proprio del popolo sardo, di quella gente cioè che lo compie per disposizione innata, che lo compie per atavica tendenza, ignorante della santità dei diritti […] il delitto di razza è quello caratteristico di alcune regioni sventurate d’Europa, nei cartogrammi del Ferri, segnate, tristemente in rosso». «Sanguigno! Questo è il delitto di razza, egregi avversari di P.C. E la Sardegna è tutta segnata di rosso». Niceforo, Ferri…

Parauri ki i li tempi attuari s’iprecani cu’ lu pritzisaddu di kissu «Istinto predatorio tipico della mentalità barbaricina», cumenti affimmesi i lu “luntanu” 2016 lu procuradori generari Roberto Saieva.

Li sardhi erani, cumenti abemmu funtumaddu, accusaddi di tuttu, «L’unica salvezza: la caccia ai sardi». E mentri noi semmu diricuenti pa predipusizioni, «La folla non sa quello che si faccia, quindi non risponde a quello che fa; perciò non delinque».

E tandu: «Voi, giudici eletti [tutti itariani], siete chiamati a riprodurre in voi al vivo, sul nostro esempio, l’avvenimento, e a rivivere tutte le passioni in contrasto che determinarono l’esplosione più o meno criminosa». È la ciamadda di De Stefano. La justhizia ripundesi: tutti assolti! 

Lu prutzessu, tentu a Napuri, ischumintzesi lu 16 di naddari di lu 1913 e accabesi lu 28 maggiu 1914.

Li vittimi di kiss’isthragu no ani mai auddu justhizia.

Tonino Budruni i lu libru “I giorni del massacro” à ischrittu: «Tutto accadde così come era stato previsto e stabilito. Le vittime divennero colpevoli e il silenzio, durato fino ad oggi, completò l’opera».

Fabritziu Dettori

Tags
Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: