EvidenzaSpeciali

Fabedda!

Accò l’innummaru 3. Dui anni di la primma e sigunda erementari di dui crassi di l’ischora di Santu Giuseppi di Sassari

Sassari. In kisthu innummaru di Fabedda! demmu nutitzii di dui anni d’ischora di la primma e sigunda erementari di dui crassi di l’ischora di Santu Giuseppi di Sassari. Pa kisthioni burocratigghi kisthu innummaru esci candu l’ischurani so i la di tre crassi. L’ischurani in kissi dui anni ani imparaddu un poggareddu a ipricà in sassaresu, e althrettantu un poggareddu ani imparaddu a ischribillu puru. Li pogghi ori a dipusizioni no ani pimmissu, a lu cuntrariu di Fabedda! 1 e 2, di dedicatzi a fà isthirrì li “petzi” a li pitzinni. Li docenti, tandu, cun kisthu “bullettinu” voni infuimmà di lu ki s’è fattu in sassaresu i l’ischora funtumadda.

Lu ki s’è tzirchendi d’uttinì è l’alfabetizatzioni in sassaresu, ossia fà cumprindì, fabiddà, e ischribì kistha linga. No è fatziri. No è fatziri, akì a li pitzinni d’abà manca l’ambienti sotziuculturari capatzi di affiagnalli di kistha linga. So, inveci, “bumbardhaddi” da l’itarianu, ki pa li docenti no è una cosa negatiba akì li pitzinni ani la putentziariddai di imparà bè tanti linghi umpari kena fà misciamureddu, ma lu ki ani bisognu li pitzinni è una dimucratzia linghisthigga ki li dogghia la matessi upurthuniddai di imparà e imprià lu sassaresu. Impriallu kena diglossia, ma mirendi a una cumpetentzia di duradda e una fattiba pariddai cu’ l’itarianu. In cunsiderazioni puru di lu fattu ki a Sassari lu sassaresu isisthi umbè primma di l’itarianu.

In generari l’amparu pa jumpì a kisthu ubbiettibu lu po (ma lu debi) dà di siguru la famiria in un liammu forthi di cullaburazioni cu’ l’ischora e cu’ li masthri, ipezia candu vi so situazioni di biringuismu, o di semi biringuismu. L’ischora, ma candu si dizi “ischora” vo dì docenti, è lu motori isthitutziunari ki po atzindì l’intaressu di li famirii a kistu idioma, e dà amparu a kissi ki so jà punendi in pratigu una pisaddia linghisthigga, cun cussentzia linghisthigga o no, cu’ li figliori.

In kistha didattigga l’ischora debi assé attiba a apprubà, e no dì, cumenti aggiu intesu in althri ischori, «Ci deve pensare la famiglia», ki è a dì “solo la famiglia”, akì l’ischora fazi parthi di la vidda puru di l’ischuranu biringue. Lu biringuismu famiriari è una cosa seria, no è folklorismu. L’ischora cun kisthi ischurani no debi assè suttratiba di la parthi sardha d’eddi, akì si digussì fussia pudaristhia intzidì in manera negatiba i l’autoisthima, i la fuimmazioni e iviruppu di la pessonariddai di la pitzinna o di lu pitzinnu.

Notossoru, in una crassi li masthri debini ipuntuglià a assé “Unu pa tutti, tutti pa unu” e, tandu, “No unu di mancu”. Kisthu vo dì fà a manera ki l’ischurani di la crassi possiani cundibidì la linga “althra” fabiddadda da la criaddura biringue, punendiri a la pari d’edda: “No unu di mancu”, appuntu.

L’ischora di Santu Giuseppi (I.C.S.F.), ki tzi sia kissa situazioni di biringuismu famiriari o no, cu’ li masthri Gabriella Oggiano, Maria Antonietta Stangoni, Antonella Spanedda, Giovanna Sanna, Alessandra Ghibellini, Amalia Pinna, è un esenpiu di cumenti si po dà imparu di itarianu e, a lu matessi tempu, di sassaresu. È una sardhiddai dimucratigga turradda, e cun Fabedda! lu so dimusthrendi. Li docenti funtumaddi so dendi a l’ischurani, e a li famirii d’eddi, la pussibiriddai di cunniscì, prubà, e ipirimentà lu varori di una linga antigga e moderna, ki è puru la linga di indì ‘sthazini. Kisthu è un dirittu, una dimucratzia, ki debi assé cunsintidda a tutti l’ischurani di la cabura linghisthigga sassaresa. Akì è da lu patrimoniu di la terra propia ki si debi parthì pa fallli cumprindì da indì venini e ca so, si vurimmu ki aggiani da manni un ekiribriu culturari i l’ischumbattu cu’ lu puzzle etnicu di kisthu mondu.

Lu giornari abarà a iscì in biancu e nieddu in pabiru, e a curori i lu fuimmaddu pdf. I lu fuimmaddu erettronicu lu pudiddi liggì e ischavantà a curori da kisthu link:

Fabedda 3 2019

Pimmittittimi una digressioni. Fintza a abà li docenti, pa lu più tutti, so appundarendi la linga nosthra, ma debini piglià cussentzia ki digussì so appundarendi la matessi Custhituzioni itariana, li diritibi europei, la Cunventzioni di li diritti di l’infantzia e di l’adorescentzia di li Nazioni Uniddi, tandu l’Unicef, la leggi “natziunari”, e kissa “regionari”, pa la propia ideorogia o incopetentzia.

La leggi “regionari” noba, di varorizatzioni di “linghi sardhi” di lu 3 di lampada 2018 n ͧ 22, ki ciamba kidda n ͧ 26 di lu 1997, i l’arthicuru 1 dizi, “La Regioni piglia l’identiddai di lu poburu sardhu cumenti beni primariu e individua i l’affeimmazioni soia lu presupposthu di dugna prugressu pessonari e sutziari”. I li “indicazioni naziunari” di riferimentu di lu 2018 (aggiornamentu di kissi di lu 2012 ki ani li basi i li prugrammi ministhiriari di lu 1979 e 1985), isthirriddi da lu Ministheriu di l’isthruzioni pa l’ischora di l’infantzia e primaria, a lu capituru “L’educazioni a la tzittadinantzia e a la susthinibiriddai”, dizi ki “Li docenti debini garantì la paddrunantzia di la linga itariana, varorizendi a lu matessi tempu l’idiomi natibi”. A lu capituru “Li linghi pa la comunicazioni e pa la costhruzioni di la cunniscentzia”, dizi ki “La linga materna, la linga d’ischurarizatzioni e li linghi europei, ki so linghi di la pisaddia, dazini lu cuntributu a apprubà li diritti di lu suggettu a lu pienu iviruppu di l’identiddai propia i lu cuntattu cu’ l’alteriddai linghisthigghi e culturari. La pisaddia prurilinghisthigga e interculturari rapprisenta una risuza funzionari a la varorizatzioni di la dibessiddai e a lu sutzessu iscurasthiggu di tutti e di dugnunu e è lu presuposthu pa l’incrusioni sutziari e la pathecipazioni dimucratigga”.

Lu sassaresu, tandu, po piazì o no piazì, po assé ritinuddu diarettu itarianu o sardhu, feu o beddu, ma, a la bona o a mara gana, debi assé varorizaddu akì è digussì ki si dazi varori a la passona ki lu fabedda. E akì è digussì ki dizini l’isthituzioni di l’Isthaddu e kissi internatziunari. Lu cuntrariu vo dì no ripittalli e ivvarutà la passona, ossia la criaddura.

Fabritziu Dettori

Tags

Articoli collegati

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: