Articoli & interventiEvidenza

Amiantu, argha, accò la sardigna di l’Itaria

Un’area di sivviziu pa basi miritari, petzi da garera da 41-bis, “rifiuti ospedalieri”, fumi di acciaieria” e ipiremmu mai lu macciaverru nucreari. Di Fabritziu Dettori

Semmu ancora a kisthu puntu! A barià tuttu lu ki tzi veni da fóra, impotenti e kena una fotza puritigga sardha capatzi di fà fronti a kissa prepotentzia ki si n’affutti si lu Tar, la Regioni in tutti li sedi di judiziu ani sanciddu ki no si po impurthà argha in Sardhigna. Ancora una voltha è Mauro Pili a ischuntzanni lu sisthaddu a ca tzi vo cu’ l’iveglia a lu coddu. Emmu, kissu ki i lu 2008 era isthaddu ischuttu da “l’ordine pubblico”, umpari a tanti althri sardi, a lu Porthu Canale a Cagliari i lu tintatibu d’arriggì li nabi pieni d’argha ki Renato Soru abia fattu jumpì da l’ Itaria. Ma la kisthioni no è noba, tantu ki i lu 1988 la bonanima di lu vignetistha Franco Putzolu disignesi pa un arthicuru di L’Unione sarda la Sardhigna cumenti un comudu pienu d’argha anzena. A propositu di l’amiantu di l’itariani intarraddu, mancu tantu a la cua, i lu sud Sardhigna, abemmu mai prubaddu a priguntatzi akì umbè, troppi, itariani, tzi ciamani “sardignoli” ? È un gradu d’offesa pa la leggi assé ciamaddi digussì? Di siguru no. E no soru akì è fintzamenta un sanghinaddu itarianu, ki abisumeu si dazia a ca arribia da la Sardhigna o ca isthazia affaccu o trabagliaba i la sardigna. Lessicu itarianu ki no vo dì Sardegna, ma “Che deriva dall’antico nome della Sardegna”. Si ischribimmu a lu computer sardigna, appuntu, tz’abaremmu a abizà ki lu prugramma d’ischrittura no lu dazi cumenti ibagliu. Sardigna, vo dì: “Luogo ove sono gettate le carogne degli animali, ed anche il luogo dove si mettono gli infermi oppressi da piaghe sordide e fetenti”. Oppuru: “Reparto del macello dove vengono raccolti gli animali morti per malattie infettive o i residui di carni macellate non adatti all’alimentazione […]”. Ipiegazioni ki so daddi da li vucaburari antigghi fintza a abà, ma è una paraura tratadda, pa fà calche esenpiu, fintzamentada Giovanni Boccaccio i lu 1350 i lu Decameron, da Nicolò Macciavelli i lu 1513 : “[…] né mai fu tanto puzzo in Roncisvalle o in Sardigna”. “Sardignolo”, veni da sardigna, sinonimu di “sozzura”. La sardigna isisthi cumenti toponimu a Firenze, a firu di l’Arno, i la Portha di Janna di San Frediano (Sardigna dell’Isolotto), akì inkibi si jittabani l’animari morthi. Un tempu era puru i l’ipidari di “Santa Maria Nuova”. Ma no era una prirogatiba soru di kistha tziddai, ma “Luogo nelle vicinanze di una città”. Ancora oggi la sardigna è pa la jenti e l’aministhrazioni pubbrica di Torinu kissu loggu di l’argha pirigurosa di animari morthi, di li carrogni, di cumpetentzia di l’uniddai sanitaria. L’uffitziu sighi in kissa funtzioni pa tutta la prubintzia: “Sardigna: Impianto di Deposito e Transito dei Sottoprodotti di Origine Animale di categoria 1 ‐spoglie animali e parti di animali morti”. Kissu vucaburu da l’Italia è intraddu fintzamenta i li documenti di lu Cunsigliu e Parlamentu Europeu (es. i la direttiba 2004/18/CE reratiba a lu coordinamentu di li pruceduri di aggiudicazioni l’appalti pubbritzi di li trabagli, di frunidduri di sivvizi) e i la “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” , etc. Cun kisthi cunsidarazioni tzi pudimmu aisittà lu ripettu ki in tanti, ingenuamenti, s’aisettani da l’Itaria? Abà tzi voni ingrauglià dizendi ki no è cosa mara, ki vinnè poggu di kissu amiantu… E soru kisthu è un’offesa a ca è morthu, e ancora ni so murendi, pa kissu virenu in piubaru ki portha lu cancaru, mesoteliomi, a li puimmoni e in althri orghani.

La terra nosthra è pa l’Itaria, i l’accetzioni ki abemmu visthu, la sardigna. Un’area di sivviziu pa basi miritari, petzi da garera da 41-bis, argha, “rifiuti ospedalieri”, fumi di acciaieria” e ipiremmu mai lu macciaverru nucreari, indì si po fà, cu’ la cumpritziddai di troppi sardhi, tuttu lu ki la duminazioni curuniari imponi. Lu prubrema d’affruntà tandu è primma di tuttu kisthu, ki è in cabbu a tutti l’althri.

Fabritziu Dettori

Tags
Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: