Articoli & interventiEvidenza

Alfabetu Sassaresu /1

Lu ki si pruponi in kistha “ghia” è l’alfabetu ki da una dezina d’anni s’imprea in calche ischora erementari di Sassari, ischumintzendi da kissa di Santu Giuseppi

di Fabritziu Dettori

 Ca alfabetu pa lu sassaresu? Lu ki si pruponi in kistha “ghia” è l’alfabetu ki da una dezina d’anni s’imprea in calche ischora erementari di Sassari, ischumintzendi da kissa di Santu Giuseppi. In tutti kisth’anni, umpari sobratuttu a la masthra Gabriella Oggiano, è isthaddu ipirimintaddu i l’imparaddura un alfabetu pussibiri, a tari ki l’ischurani pudissiani imparà in manera fatziri, lesthra e puru intuitiba, lu sassaresu. Lu risulthaddu à verificaddu un’alfabetizatzioni propiamenti pusitiba. L’alfabetu trattaddu è: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/R/S/T/U/V/Z/TZ.

Veru è ki kisthu sisthema è in cuntrasthu cu’ li cunvintzioni di li “puristhi” (itarianofiri) ki voni, puru i la grafia, idintificà l’idioma nosthru cun kissu itarianu di di calche securu adabà, ma lu ki semmu prisintendi è isthirriddu a primma pa li pitzinni d’ischora akì è a eddi ki kistha linga debi assé intregadda si vurimmu ki campia.

In una sotzieddai ki i lu tempu à ischibiddaddu lu fabeddu nosthru, fintza a fallu guasi intarrà di lu tuttu, si debi tinì contu no di ca l’imprea in modu “dialettale”: hobbysthiggu e dischuntinuu, ma di li ki no ani più l’opurthuniddai d’intindillu e di fabiddallu. Pa dà vidda noba a lu sassaresu sevvi una mentariddai ivincuradda da la linga di la nazioni duminanti, akì è propiu kistha ki cuntinua a dì ki “Il dialetto sassarese” è un’imitazioni ibagliadda di l’itarianu, e tzi vo curriggì punendiru a banda da l’uffitziariddai allughendiru i lu cuzoru di lu folk.

Lu ki è fendi, e à fattu, mari a lu fabeddu nosthru so puru l’intruduzioni di li vucaburari, cussì cument’althri pubbricazioni, ki fabeddani, fintz’a ivirì, di diarettu. Si no v’è diffarentzia linghisthigga (è soru puritigga) tra linga e diarettu, è veru ki la jenti kistha diffarentzia la fazi, dendi a lu sassaresu un’attribuzioni negatiba e una gerarkizazioni suburdhinadda a l’itarianu, assibisthaddu ke entiddai superiori. Una forma mentis ki li sassaresi ani imparaddu bè da kissu loggu di la primma fuimmazioni interettuari ki è l’ischora.  

No vogliu dì di cantu ani sufferthu l’ischurani, e li famirii d’eddi, di l’attaccu di li masthri e di li prufissori ki, cumenti li mancanti, erani sempri pronti a aggiumpì kissi pitzinni ki ipricabani “sardismi”. Lu ki si debi di sabé parò, è ki kissi “mancanti” isisthini ancora. 

No diggu ki l’alfabetu in kisthioni è kissu justu, ma di siguru è lu più pratiggu a l’aprendimentu e a la fuimmazioni di la cussentzia linghisthigga. E dubaristhiani assé propiu kisthi li fatti più impurthanti di tinì contu si si vo ki lu sassaresu torria a assé linga viba e noimmari a tutti li libelli sutziari.

E no à una funtzioni anti itariana, cumenti a volthi calchunu bogga la bozi, akì si digussì fussia isthaddu s’erani trattaddi althri segni grafici puru. L’afficcu, cumenti abemmu dittu, è un althru.

La lettara noba è la < K >. Noba pa dì, akì è impriadda i lu manuari di lu prufissori Francesco Doro in “La Lingua Sassarese” e, abà, i lu “Fabiddággiu Etimológicu di lu Sassaresu” di lu prufissori Salvatore Dedola.  Kistha è trattadda pa ischansà lu digramma < CH > ki cunteni lu segnu < H >, jà impriaddu ke “segnarinu”, e no pudimmu fanni a mancu, pa ammintà, cumenti dizia Gian Paolo Bazzoni, di l’espiraddi dentari e gutturari. Kissu ammentu daboi abarà a dibintà un automatismu cumenti pa li verari sonori di GHI e GHE. Troppi di kisthi < H >, i li verari sordhi, espiraddi, verari sonori, abarani a fuimmà un murrutzuru di kistha lettara. Un attrupogliu di no cunsiglià di lu propiu. E è paghisthu matessi printzipiu ki Bazzoni pa la < d > caccuminari no imprea la < h >, ma la d geminadda <dd> sutturiniadda. Eddu si rindisi contu, infatti, ki un «Ulteriore impegno della lettera h, già utilizzata per convenzione anche per i suoni delle espirate, avrebbe potuto creare qualche complicazione».

Semmu avveru luntani da kissu tempu ki Diego Sassu, in poremica cun Salvator Ruiu, dizia  ki un brabu sassaresu no abia bisognu di la < H > pa prununtzià kissa parthicurariddai fonetica. Ma Diego Sassu lu dizia candu a Sassari tutti, puru li criadduri, la fabiddabani kistha linga, abà la situazioni è ciambadda di lu tuttu.

L’ipirientzia e l’impreu “unibessari” di kissa H, di tutti li k’ischribini e lu leggini, dimusthreggiani ki Sassu s’era ibagliendi e ki Ruiu abia cumpresu bè la piggia fea ki era pigliendi, jà da tandu, la linga nosthra. Lu matessi Pietro Nurra ( 1871-1951) l’impriesi pa lu sassaresu e i l’itraischrizioni di lu sardhu di settentrioni (nord occidentari) ki à li matessi espiraddi: « A mi ch’imbaxo in mare / Intro ’e una baxita, / Si in favore appo ’entu, / Ti potto ilthimare / Po ghi m’incontro [sentu] triltha / Como, in cussu momentu».

Calchunu à di dì ki fintzamenta la  < TZ > no è di trattà akì no è sassaresa. Ca dizi digussì no teni contu ki kisthi lettari appari s’acciappani i lu vucaburariu di lu prufissori Franco Enna, imprentaddu da la EDES, e i lu “Fabiddággiu Etimológicu di lu Sassaresu” di Dedola, di la Grafica del Parteolla, funtumaddu primma, e in altri libri di sassaresu e sussincu. La < tz > è un grafema ki dazi lu sonu justhu, dimmu digussì, kena fà succussu a li simburi fonetici IPA,  a parauri indì kissu sonu s’è pessu o s’è pirdhendi a ischumentzu di paraura. Sutzedi, infatti, ki l’ischurani, o cassisia, a lu lemma Zeru, pa esenpiu, prununtzieggiani kistha paraura, e la interiorizeggiani, pa cumenti la leggini: cun la < Z > dotzi, candu inveci kissa è una  < Z > greipa, < TZ > appuntu. E cussì è pa guasi tutti li parauri cun kissa “Z”.  Lu pritzisaddu è propiu kisthu: sigumenti v’è la diffarentzia di sonu, e no sempri v’è la lenizioni, li dui “Z” (Z e TZ) andani ricunnisciddi e identificaddi i la grafia. S’abarà a ischribì, tandu, Lu tzeru, ma s’abarà a liggì Lu zeru. Femmu calche esenpiu:

1 Z, zeta dotzi. Zea → la zea. Leggi → la zea.

2 Tz, zeta greipa. Tzaibeddu → lu tzaibeddu. Leggi → lu zaibeddu.

3 Tz, zeta greipa. Tzitzì → lu tzitzì. Leggi → lu tzitzì.

Insomma, no si dubaristhia ischribì direttamenti cu’ la zeta indutzidda candu kistha è greipa a ischumentzu di paraura. A kistha lettara puru si dubaristhia apricà la regura ki è di l’althri cunsunanti suggetti a mutazioni fonetica: ischribì la paraura cussì cumenti si dizi candu è prununtziadda a la sora, ischumpassendi kissa < Z > a imitazioni di l’alfabetu itarianu.

Abarà a sighì cun “Li grafemi e li fonemi”.

Tags

Articoli collegati

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: